Quarta jornada de MOOCs a les universitats catalanes

L’enllaç al programa: http://ucatx.cat/programa/

També es pot seguir es reproduirà en temps real (llàstima que les sis hores de diferència fan complicat que ho pugui seguir així). Espero poder participar una altra vegada a la del curs que ve!

Mentrestant: estem revisant a fons els subtítols en anglès del web de Coursera (enguany la transcripció és de més mala qualitat i encara hi ha més feina per esmenar-la), afegint-hi els subtítols en català i castellà (ho hem hagut de repetir tot perquè vam millorar la qualitat de so dels vídeos i, per tant, els subtítols s’havien de penjar de cap i de nou), revisant les versions finals dels dos vídeos que vam decidir tornar a gravar per millorar la qualitat de so i d’imatge, preparant (i revisant) l’edició del mòdul nou, el cinquè, dedicat a l’astrologia i la geomància a l’època medieval.

Anuncis

Enllaç a un projecte d’innovació pedagògica (MOOCs)

Avui he rebut un correu per participar en una enquesta com a estudiant de MOOCs. Trobareu informació del projecte aquí:

https://coi.athabascau.ca/

Per cert, ja tenim el nou vídeo d’introducció del curs per a la segona edició, amb els canvis quant al programa del curs i materials nous:

Calendari de treball del MOOC

Aquest és el calendari dels propers mesos del MOOC:
1. 29 de març, és a dir, el primer dia en tornar de Setmana Santa: gran llançament de promoció del curs, anunciat per al juliol (només en podrem donar una data exacta quan tinguem tots els materials mínims: vídeos amb subtítols demanats, tests, bibliografia i fórmula d’avaluació a punt al campus de Coursera per a la REVISIÓ UB-COURSERA. Quan això estigui, seguim tenint molta feina per deixar subtítols en tres llengües, materials didàctics d’autoaprenentatge, plataforma de Coursera atractiva per a l’usuari i tot automatitzat, tests i cartes inclosos.
QUÈ NECESSITEM, PER TANT, PER A ABANS DE SETMANA SANTA:
a) vídeo introductori acabat (perquè es pengi a pàgina principal del nostre curs a Coursera i a totes les xarxes socials), CONTRACTAT. N’hem fet dues revisions i en calculem una o dues més.
b) els dos vídeos regravats de cap i de nou editats i al servidor perquè els pugui penjar a Coursera, com està fent amb la resta. CONTRACTAT
c) tots els vídeos que tenim penjats a Coursera amb els subtítols en anglès + les bibliografies de cada unitat.
2. Durant tot el mes d’abril:
a) TÈCNIC AUDIOVISUAL: Tenir editat tot el mòdul 5 i penjat al servidor.
b) Comprovar que ja tenim els subtítols de Coursera en anglès, afegir-hi la resta de subtítols i els tests i deixar enllestida la plataforma de Coursera (no hi incloc els materials autodidàctics ni tampoc carregament i subtítols de cap vídeo del mòdul 5).
c) PANGURBAN/empresa de traducció: Rebre a primers d’abril els subtítols en català i castellà del mòdul 5.
Estic en contacte amb la UCL i he demanat que em confirmin que a l’abril enviaran editats els dos vídeos del mòdul 5. SÍ.
Així, el maig seria per penjar tots els materials del mòdul 5 a Coursera, tests, subtítols i preparació de materials autodidàctics. Sense això enllestit, ja haurem mirat d’enviar el curs perquè el revisin Coursera i la UB, que trigaran un mes.
JUNY: Rebem la revisió i tenim el curs a punt. Revisió de vincles , detalls que quedin.
Per part de l’organització:
MARÇ: resultats reunió amb vicerectorat / mitjans de comunicació.
ABRIL: sistema d’avaluació acabat, inclosos els P2P.
MAIG: sistema de cartes enllestit.
JUNY: revisió final i acordar si volem organitzar un hangout cada sis mesos o un any o si no ho volem fer.
Hem rebut la notificació d’acceptació per al: http://www.cidui2016.cidui.org/ca. Hi participem (en directe o no) tots els organitzadors de la primera edició.

Revisió del sistema d’avaluació

Com sabeu, Delfi i jo estem revisant el sistema d’avaluació del MOOC. Ens vam reunir el mes passat per fer-hi canvis. Coursera té una eina molt útil que permet veure com han funcionat les activitats d’avaluació una per una: quantes persones van fallar el primer intent del test i quina opció havien marcat en aquest cas, què va passar amb el segon intent… D’aquesta manera, t’adones fàcilment que hi ha preguntes que, si tothom encerta, pot ser fins i tot redundant preguntar, per innecessari i obvi. En altres casos, si més de la meitat dels estudiants han fallat el primer intent (i tens repartides el 50% de respostes entre dues opcions), pot ser que no quedi clara la diferència entre les dues respostes, ni per què és correcta o incorrecta. Aquí, cal: a) revisar que la pregunta estigui ben formulada, b) revisar que estigui ben explicat al vídeo i als tests, c) si això està ben fet i, precisament, interessa aquesta pregunta perquè és vegi la diferència subtil entre les dues opcions que els estudiants trien, és bo afegir una pista o un raonament de per què és incorrecta aquella opció un cop l’alumne l’ha triada. També seria convenient justificar, de la mateixa manera, la resposta correcta. Això és el que hem mirat. Jo he participat en la presa de decisions i he supervisat el procés, però a qui he d’agrair la tasca de reformulació i de revisió de les preguntes és a la Delfi.

Així, no només ens hem limitat a afegir les preguntes del mòdul 5 nou al MOOC, sinó que estem fent una revisió a fons de la de la resta de mòduls i ho fa Delfi com a organitzadora. Així també hi ha una certa homogeneïtat quant al tipus i al funcionament de les preguntes, que si deixàvem en mans dels diferents docents es perdia. Segons la nostra experiència, les preguntes obertes no van funcionar bé (les que demanen a l’estudiant que escrigui una paraula) i durant la primera edició en vam haver de suprimir dues, que no van comptar per a la nota final. Ara són tot preguntes tancades.

Sabeu que també es pot optar per preguntes a mitjan vídeo o al final. Les vam situar totes al final i l’experiència ha estat positiva. De fet, no hi va haver problemes destacables amb els tests més enllà de la pregunta que féiem a cada mòdul: has participat a l’activitat obligatòria del fòrum? Si l’alumne no hi entrava des de la barra en què es veu el seguiment del curs, podia saltar-se-la i, malgrat que vam posar un avís a la pàgina d’entrada a la plataforma i ho recordàvem al correu setmanal, hi seguia havent persones que no es recordaven de contestar a temps aquesta pregunta malgrat que afirmaven haver participat al fòrum. De totes maneres, a partir de la segona edició, participar al fòrum no és obligatori i no hi ha activitats que hi hagin de fer perquè, després que 21.000 estudiants haguessin contestat el mateix, el debat s’encallava i, en canvi, no hi va haver problemes de manca de participació, precisament.

L’any passat teníem entre 5 i 6 vídeos obligatoris per mòdul, més els optatius. Cada vídeo, uns 7 minuts. Total: 6 mòduls (enguany 5, un és nou, els altres dos estem fent consultes per si podem penjar-los al dipòsit de la UB en obert, perquè eren d’història de l’art i de literatura i, com sabeu, hem fet canvis en la concepció del MOOC). Cada vídeo obligatori, una pregunta d’avaluació i una setmana per contestar-la (en vam deixar un, l’inicial, sense). Hi havia 5 activitats obligatòries als fòrums (ara suprimides): una per mòdul, tret del mòdul de literatura, que comptava amb un exercici de redacció (P2P).

Enguany triplicarem el nombre de preguntes preparades per als tests. El curs passat, l’alumne tenia tres oportunitats per contestar correctament el test, sense que restés a la nota final per intent. La pregunta era la mateixa per a tothom (teníem una pregunta preparada per vídeo) i, encara que fallés, seguia apareixent-hi la mateixa pregunta. Tres intents. A la segona edició, no només hem revisat les preguntes, sinó que en lloc d’haver-ne una de preparada per vídeo, n’hi ha tres. Havíem pensat que, cada vegada que fallés, sortiria marcada la resposta correcta i l’oportunitat nova comportaria contestar una pregunta nova (cadascuna, quatre respostes possibles). Els intents, fins a tres, no resten. Després, no n’hi ha més. Aquestes preguntes estan pensades sobretot per aprendre, encara que comptin per a l’avaluació. Les preguntes apareixen de forma aleatòria: no les veu en el mateix ordre l’estudiant A que l’estudiant B. Si la resposta correcta és la primera, ja no veurien la pregunta 2 i 3 preparades per al mateix vídeo. Totes són sobre conceptes clau i per reforçar l’enfocament històric i acadèmic del curs, basat en la documentació i amb la voluntat de deslliurar-nos de prejudicis sobre l’època medieval, l’astronomia i fins i tot els inquisidors. Hi ha aclariments per a respostes incorrectes que poden suscitar dubtes. Aquesta era la nostra idea, ara us explicaré més avall què estem debatent sobre aquest tema.

A més de les preguntes-test, la segona edició constarà de dos P2P, un comentari sobre una imatge i un sobre documentació història. L’un al mòdul 3, l’altre al 6. Les preguntes-test es poden contestar sense un termini setmanal, durant aquella edició i abans que comenci la següent. Després de cada activitat de redacció (el curs passat els alumnes en van demanar més), que compta per fer (i per revisar), enviarem una de les cartes-fita (milestones), que substitueixen les cartes setmanals. Volem veure si un alumne que fa dues setmanes que no hi entra pot rebre algun avís que el torni a motivar, de totes maneres. És un tema que hem de remenar.

Enguany el curs representarà una millora substancial quant a pedagogia, aspectes tècnics i organització/enfocament. Hem estat polint tots aquests aspectes. A més, per al canvi de modalitat: hi afegirem materials pedagògics per a l’autoaprenentatge, sobretot als mòduls que presentaven un repte per a l’estudiant perquè no en coneixien els conceptes de base (el mòdul 4, per exemple, sobre alquímia al món islàmic): cronologies, vocabulari wiki, esquemes, apunts… Encara hi hem de treballar. Recursos en línia complementaris per a cada mòdul. Encara està verd. Hem contractat una persona per als materials. Es tracta de millorar l’autoaprenentatge, mentre que en un curs ininterromput (pensat perquè duri uns quants anys) no podem mantenir altres serveis presencials: l’any passat hi havia 7 xats setmanals amb un especialista (català/castellà/anglès), dues tutories en anglès com a Hangout amb vídeo al Youtube (igual, pel mateix motiu, tot i que no descartem fer-ne una cada sis mesos). Els vídeos setmanals contestant als dubtes dels fòrums seran els del curs passat, basats en els 21.000 estudiants que hi teníem matriculats.

Evidentment, fer-se càrrec d’un MOOC requereix estar al dia i el panorama canvia molt i ràpid, així que ens podeu fer arribar suggeriments sobre els darrers congressos, les últimes publicacions… Hem enviat una proposta per participar al congrés sobre el tema a la UAB.

Us deia que estàvem parlant amb la Delfi sobre més canvis quant al sistema d’avaluació a través dels tests. Us copio el correu que li he escrit amb pocs canvis.

Hola, Delfi,

Incloc al C. al correu perquè no comenci a penjar els tests fins que arribem a una decisió sobre com distribuir-los.
Quant a la funció pedagògica dels tests, que completa la formació que reben els alumnes al curs: les persones que encerten la pregunta a la primera, tenen en realitat menys possibilitats d’aprendre que els que no. Això fa que també em plantegi aprofitar totes les preguntes i que tots els alumnes hagin de contestar-ne tres per vídeo, però, si en un mòdul estàndard hi ha cinc o sis vídeos obligatoris (que són els que porten preguntes associades), significa que si els fem contestar tres preguntes per vídeo, són 18 preguntes a la setmana. Em sembla una mica excessiu.
Una altra cosa és que, preguntar immediatament després que hagin vist el vídeo d’uns sis minuts, no sé si facilita que realment l’interioritzin.
Et faig una proposta per seguir-ne parlant a veure què et sembla:
Es fa una bossa de preguntes per mòdul, que inclou les de tots els vídeos del mòdul.
L’estudiant, quan acaba de mirar tot el mòdul, contesta 10 preguntes de la bossa, com si fos un examen, en què li poden sortir les de tot el mòdul. Haurien de sortir de forma aleatòria (el C. hauria de fer proves en aquest sentit perquè no ho hem fet mai i no sabem com va).
Això significa que tenim més preguntes de les que en realitat es veuen, però a l’estudiant A n’hi sortiran 10 que no tenen per què ser totes les mateixes deu que les de l’estudiant B.
En aquest cas, l’estudiant hauria de tenir dues possibilitats (C. hauria de comprovar que es pugui fer):
Que li surtin les deu pregunte visibles al final del mòdul (hi accedeix directament després dels vídeos del mòdul, també pel menú de l’esquerra del campus on l’alumne veu l’índex del curs, com a entrada a part TEST MODULE 1, per exemple. L’estudiant sap que ha de contestar (fins que tanqui l’edició del curs i sense altres terminis), 5 tests + lliurar dos P2P/essays breus al final del mòdul 3 i del mòdul 6 (que són les milestones a les quals anirà associat un correu electrònic, en parlarem).
2 possibilitats que voldria que tingués:
L’estudiant les pot contestar una per una i comprovar una per una si és correcta la resposta.
L’estudiant pot contestar-les totes i no enviar les respostes fins que ho tingui tot.
En els dos casos, li surt si és correcta o no la resposta.
En els dos casos, l’estudiant té dos intents. És a dir, pot arribar a contestar dos cops LA MATEIXA PREGUNTA. Així n’aprèn. A més, en el cas del mòdul d’astrologia havíem parlat d’incloure-hi alguna pista si fallava en algunes preguntes més complicades (ho dic de memòria).
Per tant, pot tornar a intentar (sense efectes negatius en la nota) contestar les preguntes que ha fallat. Després d’intentar-ho dos cops (hem de tenir en compte que només hi ha 4 possibilitats), si no ho ha fet bé, se li mostra la resposta correcta (al mòdul 5 em sembla recordar que en algun cas justfiquem per què és la correcta per si no estava clar). En la resta de tests que he vist fins ara és innecessari.
Així l’estudiant també s’ho pren de forma més seriosa, això dels tests i està tot més ordenat i pot recuperar i accedir fàcilment a les preguntes. Com ho veus?
Estem esperant el nou vídeo introductori/promocional. Hem començat a carregar els vídeos millorats tècnicament a la plataforma nova. Reactivat les xarxes socials. Concertat reunions per entendre qüestions del nou format. Hem gravat el vídeo 5 nou. Si tot va bé, al juliol comencem la segona edició. Els vídeos nous, gravats amb un especialista, han donat uns resultats excel·lents. La inversió econòmica ha valgut la pena i, si podeu, feu-ho abans.
Avís: per sol·licitar subtítols des de la plataforma nova (on demand) no hi ha un botó en què hi diu “sol·licitar subtítols en anglès”, sinó que has de convertir l’esborrany del vídeo carregat en una publicació (“publica”) i aleshores diuen que triga una setmana a generar subtítols, que recordeu que s’han de revisar.

Revisió de calendari

Hem tingut un canvi de personal contractat, de manera que s’han endarrerit algunes tasques, però aquest és el balanç del gener i la programació del febrer. Actualment, i les tasques llistades al pressupost que us vam ensenyar, queden 400 euros per a imprevistos en aquesta segona edició. Hem preguntat a la universitat en quins terminis els pagarà Coursera el 50% de l’import dels alumnes que es mantriculin en la modalitat de pagament per poder mantenir el servei d’atenció a l’estudiant i la gestió de les xarxes socials, que fins ara cobriríem fins al setembre (inclòs), en què la nova versió del curs estimem que s’haurà ofert dues vegades.

 

GENER

 1. Gestió dels contractes i de les factures. FET.
 2. Elaboració material didàctic complementari per a l’autoaprenentatge, mòdul 4. PENDENT I CONTRACTAT.
 3. Permisos d’espai de gravació. FET.
 4. Gravació vídeo introductori. FET.
 5. Còpia dels materials definitius al nou disc dur. FET. Falta copiar l’antic mòdul 6 i el primer vídeo del 5, que dóna error.
 6. Disseny de la plataforma. PENDENT. CONTRACTAT.
 7. Acord d’intercanvi UCL. FET.
 8. Revisió de l’edició dels vídeos antics. FET.
 9. Introducció dels errors detectats als vídeos antics. CONTRACTAT.
 10. Imatges d’astrologia i revisió de drets. FET.

FEBRER:

 1. Gravació del mòdul 5.
 2. Edició del vídeo introductori. CONTRACTAT.
 3. Edició del mòdul 5. CONTRACTAT.
 4. Subtítols traduïts al català i castellà del mòdul 5. CONTRACTAT.
 5. Càrrega de subtítols a tots els vídeos en aquestes dues llengües i sol·licitud de subtítols en anglès, que s’han de revisar un per un. FET. [El detall de les tasques de càrrega de materials i de disseny de Coursera l’he desglossat i compartit en un document Drive).
 6. Redacció de les cartes per fites.
 7. Gran llançament promocional: març.
 8. Carregament de vídeos a Coursera i disseny. CONTRACTAT.
 9. Descripció de catàleg (ara funciona diferent). FET.
 10. Perfil dels professors.
 11. Revisió de vincles i materials penjats. CONTRACTAT.
 12. Nou sistema d’avaluació. EN PROCÉS.
 13. Tests (tres preguntes per vídeo, perquè canviï la pregunta si l’estudiant falla). FET. Introducció de pistes en alguns casos. Cal mirar si en aquests casos s’hauria de repetir la pregunta, si fallen, és clar.
 14. Funcionament de l’emissió de certificats i tot preparat. CONTRACTAT.
 15. Símbol Creative Commons. CONTRACTAT.
 16. Símbol copyright a cada pàgina de Coursera. CONTRACTAT.
 17. Logos amb les mides demanades. CONTRACTAT.
 18. Gració vídeos 1.3 i 3.1 un altre cop per qüestions de qualitat d’imatge i de so. FET.

Més sobre drets (Creative Commons i copyright)

Fa uns dies, Joana es va reunir amb Ignasi Labastida perquè ens assessorés sobre com afegir-hi el registre de Creative Commons (es pot crear el símbol amb els atributs que hi vulgueu assignar des del seu web). Després em va escriure un resum sobre la reunió:

 

Atès que volem intercanviar vídeos amb un MOOC de la UCL a EdX, hauríem de mirar de tenir la mateixa llicència Creative Commons que ells. Ells inauguraran el curs uns mesos més tard.
La llicència més restrictiva és la NC-ND by… (nom s’universitat o del coordinador/equip).  Aquesta llicència no permet l’ús comercial, ni l’obra derivada  i sempre se n’ha de citar el propietari intel·lectual.
També hi ha la NC-SA by… que permet fer-ne altres materials derivats (interessant en el món educatiu), però s’ha de citar amb la mateixa llicència que el material original i per tant, ningú no en podria treure rendiment econòmic. Si no estiguéssim satisfets amb els materials creats i decidim que no hi volem aparèixer, es not demanar que no ens citin,
Finalment, també podem aparèixer amb el ‘by’ directament i donar llibertat d’ús, però seria un pas gros per a un equip que només ha fet una primera edició del curs; és més senzill fer-ho gradualment, des de la llicència més restrictiva a la que ho és menys.
És molt important, que sempre posem la C de copyright en tots els crèdits dels vídeos, no és en absolut contrari a les Llicències CC i ens assegura protecció de cara a futurs usos. S’han produït casos que editorials han volgut publicar MOOCs i si passés això les persones que hauríem d’acceptar-ho seríem l’equip. També ha passat (en altres països) que tercers han obtingut usos comercials a llicències que no ho permetien i això ens autoritzaria legalment a no permetre-ho i que la llei ens empari. També hem de tenir en compte antecedents espanyols: un cas en què  el ministeri no va poder permetre un contracte entre l’editorial i els autors del MOOC perquè no hi apareixien com a autors intel·lectuals. Per tant, Copyright amb els noms dels membres de l’equip arreu: a la pàgina de Coursera i a tots els crèdits dels vídeos
D’aquí 5 o 6 anys ens podríem plantejar penjar els vídeos al dipòsit.ub.edu amb la mateixa llicència que els tindrem en aquesta edició o en una altra, però, en tot cas, d’aquí uns anys quan n’haguem explotat els usos comercials.

Redacció d’un acord legal d’intercanvi de vídeos

Com sabeu, el nostre MOOC compta amb la col·laboració inernacional de la UCL (Bèlgica), que va escriure i gravar els vídeos obligatoris del mòdul 4. L’experiència va ser tan positiva, que els professors que hi estan implicats, han decidit aquest curs crear un MOOC que s’oferirà a la tardor a EdX. Compten amb el suport de la UCL. Tot i que cada MOOC té una línia temàtica diferent, tenim punts en comú. En primer lloc, l’equip de Lovaina ens va preguntar si podrien reutilitzar dos dels vídeos que ells mateixos havien escrit i gravat per al nostre MOOC i dels quals ens van cedir els drets d’ús i nosaltres vam revisar i editar. En segon lloc, ens havien ofert crear un vídeo més sobre l’astrologia, que és un dels mòduls nous que inclourà la segona edició. Finalment, després d’un intercanvi de correus electrònics i amb el vistiplau de la Universitat de Barcelona, que aposta per l’accés obert (com la UCL), hem decidit intercanviar els dos vídeos d’alquímia que ens demanaven per dos vídeos d’astrologia que formaran part del seu MOOC i que ells mateixos han redactat (ja n’he llegit els guions i no hi tinc res a dir, són molt didàctics i interessants), gravaran amb prioritat respecte de la resta de vídeos i també editaran. Els vídeos s’intercanviaran sense modificacions de format.

Així que tot l’equip estem treballant en la redacció de l’acord (de moment només us en puc ensenyar un esbós) d’intercanvi.

 1. Vaig redactar un primer esbós molt senzill d’acord.
 2. Delfi Nieto, membre de l’equip organitzador del MOOC, va reelaborar el document a partir de l’experiència que té i també en va fer una primera revisió lingüística de l’anglès.
 3. Joana Palau, també membre de l’equip organitzador i la persona encarregada de mantenir el contacte amb Ignasi Labastida, especialista en drets de la UB, va demanar a Labastida que revisés el text i hi he afegit les observacions que ens va fer.
 4. He enviat el document que us copio a continuació (encara un esbós) sense les nostres dades, als Serveis jurídics de la UB amb còpia al Vicerectorat de Política Docent, que és el que dóna suport al MOOC.
 5. Delfi Nieto en tornarà a revisar la llengua.

Aprofito per recordar-vos que si signa la coordinadora és perquè les cessions de drets que van fer els autors estan a nom meu en representació de tot l’equip (l’equip, com figura al web de la primera edició, eren els cinc membres originals del MOOC, tot i que en els vídeos del mòdul 5 només hi ha intervingut l’equip nou, Delfi, Joana i no mateixa. En aquest cas, com que estem treballant amb llicències Creative Commons un xic restrictives per garantir formats i autories, aquest cop segurament optarem per no incloure els noms dels tres membres organitzadors al copyright del vídeo al final de cada videoclip).

Agreement on videos exchange

THIS AGREEMENT is made in ______ LLOC, as of_____DATA, and entered into by and between

 

NOM____, of legal age, with ID _______, with address _____and coordinator of the MOOC A (Universitat de Barcelona), on behalf of the course’s organizing team,

 

And:

____

hereinafter referred to as “the Parties”.

The Parties agree to guarantee the use of the following videos in the stated terms:

 1. The organizing team of the MOOC A _(universitat) holds authorization to use the videos “C”, scripted by ________ and “D”, scripted by _____ and, in turn, guarantee the organizers of the MOOC B _(universitat) the use of the aboe-mentioned videos in their MOOC without introducing any changes in format nor content.
 1. The organizing team of the MOOC B _(universitat) holds authorization to use the videos “E”, scripted by _______ and “D”, scripted by ________ and, in turn, guarantee the organizers of the MOOC A _(universitat) the use of the above-mentioned videos in their MOOC without introducing any changes in format nor content.

If it is not possible to reach an amicable settlement, the Parties to this Agreement, expressly waiving any jurisdiction that may apply, agree freely and voluntarily, that all disputes, disagreements or contentious issues arising from this Agreement shall be resolved finally by arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Court of …… … expressly undertaking to comply with the arbitration award rendered.

This agreement has no geographical limitations and its duration abides the laws on intellectual property rights.

And in witness whereof, the Parties have signed this Agreement, in three copies to a single effect, at the place and on the date indicated bellow.

 

Signature  DATE/PLACE                             SIGNATURE DATE/PLACE

 

Aquesta setmana hem tornat a gravar dos vídeos antics (un dels quals havia estat gravat amb la càmera analògica i no havia quedat bé quant a la qualitat professional d’imatge que busquem i l’altre no s’havia comprimit bé, de manera que la veu se sentia accelerada i hi havia molt de soroll de fons perquè estava gravat a l’exterior) i ja tenim el nou vídeo introductori llest per editar. El 10 de febrer gravarem el mòdul 5 de la segona edició, el nou.

 • Actualització: si se signa a nom del coordinador, la universitat no fa l’assessorament legal, així que hi hem de pensar.
 • Un altre aspecte que no he esmentat és que Coursera convida les universitats amb MOOCs a la plataforma a participar en videoconferències multitudinàries on expliquen les iniciatives que tenen des de Coursera i també participen en congressos sobre el tema, tot i que no són d’inscripció gratuïta. No vull donar-ne més detalls perquè, per manca de temps, no hi hem entrat.